Превенция

Повишаването на интернет културата на крайните потребители е основен инструмент за превенция на киберпрестъпленията...  повече

2CENTRE мрежа

Над 16 европейски държави участват в 2CENTRE мрежата ...  повече

Система за ранно реагиране

Необходими са ефективни механизми за обмяна на информация и превенция на киберпрестъпленията...  повече

Обучение по компютърна криминалистика

Повишаването на квалификацията на правоохранителните органи е ключово за успешното разследване и наказателно преследване на киберпрестъпленията...  повече

Последни новини

МАОКР започна изпълнението на проекта SENTER [повече]
Как да преборим демоните в Интернет пространството?      [повече]
Модел на система за ранно реагиране на киберпрестъпления [повече]

За проекта

Български киберцентър по компетентност за обучение и изследвания (B2CENTRE) е проект, финансиран по програма „Предотвратяване и борба с престъпността“ на Европейската комисия, Главна дирекция „Вътрешни работи“. B2CENTRE е част от европейската мрежа от центрове по компетентност за обучение и изследвания (2CENTRE).

Кой?

Бенефициент:
· Международна академия за обучение по киберразследвания (България)

Събенефициенти:
· 2Centre – Европейски центрове по компетентност за обучение и изследвания /Aconite Internet Solutions LTD (Ирландия)
· Център по киберсигурност и разследване на киберпрестъпления към Университетски колеж Дъблин (Ирландия)


Асоцирани партньори:
· Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“
· Международна агенция за противодействие на престъпността и политики за сигурност (Румъния)
· Майкрософт (България)
· Подразделението за сигурност на EMC Computer Systems Austria GmBH, RSA (Австрия)
· Факултет „Компютърни системи и управление“, Технически университет – София (България)

Какво?

Цел:

Създаване на регионален модел за взаимодействие между правоохранителните органи, бизнеса, академичните структури и неправителствените организации за противодействие и превенция на киберпрестъпленията.

Направления:

Присъединяване към мрежата 2CENTRE и изграждане на Български киберцентър по компетентност за обучение и изследвания (B2CENTRE); Създаване на мрежа от публично-частни партньорства и изграждане на система за разпознаване и ранно реагиране на киберзаплахи; Обучения.

Защо?

В днешно време нуждата от инвестиции в областта на сигурността в киберпространството е голяма. Поради нарастващия брой киберинциденти, които вече са част от нашето ежедневие, всяка страна трябва да притежава законови регулации и ефикасни оперативни модели, чрез които да отговори на киберзаплахите.

Как?

Посредством разработването на ефективни механизми и инструменти, които да гарантират нашата сигурност онлайн. А това е възможно чрез подобряване на координацията и сътрудничеството между правоприлагащите органи, бизнеса, публичните институции и академичните организации.